Zoals u wellicht reeds wist heeft Nederland recent een verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belastingen gesloten met Cyprus. Het verdrag is ondertekend op 1 juni 2021.

Hoewel het verdrag is ondertekend is het nog niet in werking getreden. Daarvoor moeten eerst de ratificatieprocedures in beide landen zijn doorlopen.

De tekst van het verdrag is beschikbaar in de Griekse, Nederlandse en Engelse taal op de website van het Cypriotisch Ministerie van Financiën.

In de pre-ambule bij het verdrag is bepaald dat de Regering van de Republiek Cyprus en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voornemens waren een verdrag te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zonder daarbij mogelijkheden te scheppen tot niet-heffing van belasting door middel van het ontduiken of ontwijken van belasting (daaronder begrepen het gebruik van treaty-shopping-constructies die als doel hebben in het Verdrag voorziene tegemoetkomingen te verkrijgen in het indirecte voordeel van inwoners van derde rechtsgebieden).

Hieronder bespreken wij kort een selectie van bepaling die is opgenomen in het verdrag.

 

Vaste inrichting

Artikel 5, lid 4 (VASTE INRICHTING) van het verdrag bevat een anti-misbruikbepaling mbt een plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of installatiewerkzaamheden.

 

Dividenden

Artikel 10, lid 2 van het verdrag limiteert de bronbelasting die de bronstaat over dividenden maag inhouden tot 15%.

Artikel 10, lid 3 bepaalt vervolgens dat de bronstaat geen belasting mag inhouden over dividenden indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden:

a.   Een lichaam is dat inwoners is van de andere verdragsluitende staat en direct ten minste 5% bezit van het kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt gedurende een periode van 365 dagen waarbinnen de dag valt waarop de dividenden betaald worden (voor het berekenen van die periode wordt geen rekening gehouden met veranderingen van eigenaar die rechtstreeks voortvloeien uit een bedrijfsreorganisatie zoals een fusie of een splitsing van het lichaam dat de aandelen bezit of betaalt); of

b.   Een erkend pensioenfonds van de andere verdragsluitende staat is dat in het algemeen is vrijgesteld ingevolge de wetgeving inzake vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting voor ondernemingen van die andere staat.

 

Interest

Artikel 11 van het verdrag wijst de heffing over interestbetalingen in principe toe aan de woonstaat van de ontvanger.

 

Royalty's

Artikel 12 van het verdrag wijst de heffing over royalty betalingen in principe toe aan de woonstaat van de ontvanger.

 

Principal Purpose Test

Artikel 26, lid 1 van het verdrag (RECHT OP VOORDELEN) bevat een anti-misbruikbepaling die bekend staat als de Principal Purpose Test.

 

Overige

Daarnaast bevat het verdrag bepalingen met betrekking tot non-discriminatie (artikel 22), een procedure voor onderling overleg (artikel 23) en de uitwisseling van informatie (artikel 24).

 

De volledige teksten van het verdrag (eerst de Griekse, gevolgd door de Nederlandse en de Engelse teksten) zoals gepubliceerd op 4 juni 2021 op de website van het Cypriotisch Cypriotisch Ministerie van Financiën kunt u hier vinden.

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES