Op 16 juni 2021 hebben de staatssecretarissen van Financiën de 3e voortgangsrapportage -Belastingdienst 2020 aan de Tweede Kamer gestuurd. Bij deze 3de voortgangsrapportage zijn 3 bijlagen bijgevoegd waarvan met name 2 bijlagen interessant zijn voor fiscalisten die werkzaam zijn in de internationale praktijk. Vooral de Bijlage: “Rulings met een internationaal karakter - Jaarverslag 2020” is een interessante. De andere interessante bijlage is de “Rapportage van een onafhankelijke onderzoekscommissie rulings met een internationaal karakter 2019”.

 

Rulings met een internationaal karakter - Jaarverslag 2020

In dit document wordt o.a. ingegaan op:

·     de relevante ontwikkelingen binnen de rulingpraktijk en de (inter)nationale ontwikkelingen voor de rulingpraktijk (Deze kunt u vinden in hoofdstuk 2 van het Jaarverslag);

·     de kerncijfers van de internationale rulingpraktijk en de periodieke reviews daarop (Deze kunt u vinden in hoofdstuk 3 van het Jaarverslag);

·     de beeldbepalende standpunten in 2020 ingenomen door het College Internationale Fiscale Zekerheid (College IFZ) (Deze kunt u vinden in bijlage 1 bij het Jaarverslag); en

·     uitsplitsing van de kerncijfers naar soort en afwijzingsgrond (Deze kunt u vinden in bijlage 2 bij het Jaarverlag)

 

Bijzonderheden ATR’s, APA’s, innovatiebox vaststellings-overeenkomsten en overige rulings

Voor de inhoudelijke fiscalist zal vooral Bijlage 1 bij het document “Bijzonderheden ATR’s, APA’s, innovatiebox vaststellings-overeenkomsten en overige rulings” interessant zijn.

In deze bijlage geeft de Belastingdienst o.a. een overzicht van wat zij beeldbepalende standpunten noemt. Opvallend is dat zij in dit verband de opmerkt dat de weergegeven beeldbepalende standpunten niet uitsluitend hun neerslag vinden in afgegeven rulings. Regelmatig komen vragen op bijvoorbeeld bij intern overleg of in het kader van een 'prefiling'-overleg. In die gevallen is niet altijd sprake van een concreet rulingverzoek waardoor standpunten ten aanzien van dergelijke vragen niet tot uitdrukking kunnen komen in een samenvatting. In het kader van de transparantie zijn volgens de Belastingdienst ook zoveel mogelijk van de in dergelijke gevallen gemaakte keuzes in deze bijlage vastgelegd.

De in de bijlage opgenomen beeldbepalende standpunten betreffen onder andere de volgende onderwerpen:

·     Economische Nexus

o   Nexus in Nederland vergeleken met elders in de groep

o   Inlenen van personeel

o   Passieve commanditaire vennootschap die deelneemt in een fonds dat bedrijfseconomische activiteiten uitoefent in Nederland

o   Exploitatie Nederlands vastgoed

o   Bijdrage ‘bidbook’

o   APA en zekerheid vooraf over vaste inrichting

o   Invulling economische nexus bij financieringsactiviteiten

·     Belastingbesparing/Belastingontwijking

o   Overdracht immateriële activa

o   Overdracht immateriële activa CV

o   Verschillend inzicht over bestaan vaste inrichting

o   Onzakelijke transacties

·     Laagbelastende jurisdicties

o   Gelieerde versus niet-gelieerde transacties

o   Natuurlijke personen

o   Renteaftrekbeperkingen

o   Kapitaalmarkt

o   Verschillende aandeelhouders

o   Vestigingsplaats Limited Partnership

·     Wet bronbelasting 2021

o   Zekerheid vooraf bij aanpassing financieringsstroom

o   Samenwerkende groep

·     Competentievraagstukken

o   Hardheidsclausuleverzoek geen ruling

o   Beschikkingen geen ruling

o   Verklaringen geldend recht en woonplaatsverklaringen

o   Ruling met een internationaal karakter | Diverse aspecten met betrekking tot aan- of afwezigheid vaste inrichting

·     Onderling Overleg

o   APA en onderling overleg | Nederlandse en buitenlandse routine-entiteit

o   Samenloop bilaterale advance pricing agreements (BAPA’s) en ‘APA’s’

o   Mutual agreement corporate tiebreaker | niet substantieel fiscaal motief

·     Overig

o   ATAD2: voorraden en inventaris

o   Inhoudelijke afwijzing en uitwisseling

o   Impact COVID-19 op bestaande en nieuwe APA’s

o   Wijziging van jaarlijkse beloning naar beloning gedurende de looptijd van de overeenkomst

o   Buitenlandse pensioenfondsenOverdracht activa en passiva naar het buitenland (ruisende fusie)

 

Het document “Rulings met een internationaal karakter - Jaarverslag 2020” kunt u hier vinden.

 

Rapportage van een onafhankelijke onderzoekscommissie rulings met een internationaal karakter 2019

Menigeen die werkzaam is in de internationale belastingpraktijk zal wellicht ook nog geïnteresseerd zijn in de rapportage van een onafhankelijke onderzoekscommissie rulings met een internationaal karakter 2019.

Niet geheel onverwacht zijn de algemene bevindingen van de commissie de volgende:

·     De onderzoekscommissie heeft net als voorgaande jaren geconstateerd dat het APA/ATR-team, en de andere betrokken onderdelen van de Belastingdienst, steeds zorgvuldig en consciëntieus hun werk doen.

·     De onderzoekscommissie heeft binnen de kaders van het uitgevoerde onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat in het onderzoeksjaar 2019 onjuiste internationale rulings zijn afgegeven (in strijd met de wet, het beleid of de jurisprudentie). Bij de onderzochte APA’s, ATR’s en innovatiebox-afspraken zijn naar het oordeel van de onderzoekscommissie de juiste fiscale criteria en maatstaven gehanteerd en zijn de afgesproken uitkomsten fiscaalinhoudelijk correct.

·     Naar de indruk van de onderzoekscommissie zijn de onderzochte internationale rulings zowel in de periode tot 1 juli 2019 als in de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 verder op de juiste (procedurele) manier afgehandeld en zijn de juiste toetsen aangelegd.

 

Ook doet de commissie nog verscheidene observaties en aanbevelingen:

·     Omdat een eenzijdige APA bij complexere structuren tot internationale mismatches kan leiden, verdient het volgens de onderzoekscommissie overweging om op beleidsmatig- of uitvoeringsniveau te bezien of gezamenlijk met (bepaalde) andere landen tot betere kaders en randvoorwaarden kan worden gekomen die het aangaan van bilaterale of zelfs multilaterale APA’s eenvoudiger maken.

·     Omwille van de consistentie en eenduidigheid onderstreept de onderzoekscommissie, de wenselijkheid van een zo veel mogelijk uniforme opzet en vormgeving van de VSO’s met een internationaal karakter. In dit kader verdient het volgens de onderzoekscommissie aanbeveling om actief uit te dragen op welke wijze zal worden omgegaan met de in het basismodel ‘VSO internationaal karakter / zekerheid vooraf m.i.v. 1 juli 2019’, opgenomen bepaling dat wijziging in relevante beleidsregels of relevante jurisprudentie aanleiding kan zijn de overeenkomst te beëindigen.

·     De onderzoekscommissie constateert dat belangrijke verbeterstappen zijn gezet voor wat betreft de eenduidige vastlegging in het dossier van de juridische onderbouwing en van de naleving van de formele vereisten. Verdere verbetering blijft echter mogelijk, omdat het beeld in enkele gevallen nog wat wisselend was.

·     De onderzoekscommissie ondersteunt het in het Jaarverslag 2019 ‘Rulings met een internationaal karakter’ uitgesproken voornemen van de Belastingdienst om de gevolgen van een eventuele structurele afname van het aantal gevallen waarin zekerheid vooraf wordt gegeven zo goed mogelijk in kaart te brengen. Mocht een dergelijke structurele afname zich daadwerkelijk voordoen, dan lijkt het daarnaast zeker zinvol om ook de oorzaken daarvan in kaart te brengen.

·     De onderzoekscommissie kan instemmen met de in de praktijk gevolgde werkwijze rond het afgeven van rulings bij een in Nederland op te zetten investerings- of private-equity-structuur waarbij de  buitenlandse) investeerders nog niet bekend zijn. Wel lijkt het de onderzoekscommissie raadzaam om de praktijk op dit punt te blijven monitoren; voorkomen moet immers worden dat het (alvast) vragen van zekerheid vooraf voor structuren waarbij (nog) niet alle partijen bekend zijn, gebruikt gaat worden om de verscherpte eisen voor zekerheid vooraf of de internationale uitwisseling van rulings te  omzeilen.

·     Voor wat betreft de internationale uitwisseling van rulings verdient het naar het oordeel van de onderzoekscommissie aanbeveling om de in de ruling gemaakte afspraken en, waar nodig, de daaraan ten grondslag liggende omstandigheden, binnen de ruimte die het template biedt zo gericht mogelijk te omschrijven. In internationaal verband kan met de andere betrokken landen worden afgestemd aan welke informatie behoefte bestaat, teneinde dit instrument zo gericht mogelijk te benutten.

·     De door de onderzoekscommissie bekeken geanonimiseerde samenvattingen uit de tweede helft van 2019 bevatten een adequate weergave van het soort afspraak dat is gemaakt en – in globalere zin – van wat er daadwerkelijk is afgesproken, inclusief de daarbij gehanteerde overwegingen of analyse. Wel waren enkele samenvattingen wat summier en globaal, maar dit kan aan de opstartfase liggen. Omwille van de consistentie en de praktische betekenis van de samenvattingen verdient het volgens de onderzoekscommissie aanbeveling om zo strak mogelijk de hand te blijven houden aan de vaste indeling van de samenvattingen in aanleiding (verzoek), feiten, rechtskader, overwegingen en conclusie. Daarnaast kan worden bezien of verbeteringen mogelijk zijn in de wijze waarop de samenvattingen worden gepubliceerd om deze toegankelijker te maken (paragraaf 7.3).

·     Hoewel met de publicatie van individuele geanonimiseerde samenvattingen zeker een bijdrage wordt geleverd aan een grotere transparantie, blijft de voorkeur van de onderzoekscommissie liggen bij het door middel van voorbeeldafspraken, een toegankelijke toelichting en periodieke verantwoording, bijvoorbeeld via een jaarverslag, beter duiden van de omvangrijke aantallen individuele afspraken. Daarnaast kan een verbeterde transparantie op specifieke (fiscaaltechnische) onderdelen worden bereikt via bijvoorbeeld beleidspublicaties of vraag-en-antwoorden die meer inzicht geven in het in de praktijk gevoerde beleid rond de afgifte van rulings (paragraaf 7.4).

 

De rapportage van de onafhankelijke onderzoekscommissie kunt u hier vinden.

 

De 3e Voortgangsrapportage - Belastingdienst 2020 kunt u hier vinden.

 

Het Onderzoeksrapport Onderbouwing derde voortgangsrapportage Jaarplan 2020 Belastingdienst van de ADR kunt u hier vinden.

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES