In de Staatscourant van 28 november 2023 is het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 24 november 2023 inzake de earningsstrippingmaatregel (het Besluit Earningsstrippingmaatregel) gepubliceerd. Dit beleidsbesluit bevat het beleid voor de earningsstrippingmaatregel die is opgenomen in afdeling 2.9a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Sinds 1 januari 2019 bevat afdeling 2.9a van de Wet Vpb 1969 een generieke renteaftrekbeperking in de vorm van een earningsstrippingmaatregel. Deze maatregel vloeit voort uit de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en is gericht op het voorkomen van winstverschuiving en grondslaguitholling door middel van rentebetalingen. Daarnaast wordt een meer gelijke fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen bij alle belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting nagestreefd.

De earningsstrippingmaatregel brengt mee dat het saldo van de rentelasten en de rentebaten die in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst, niet aftrekbaar is voor zover dat saldo meer bedraagt dan 20% van de gecorrigeerde winst, of € 1 miljoen indien dit meer is dan 20% van de gecorrigeerde winst. Het percentage van 20% is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Voor de boekjaren 2019 tot en met 2021 bedroeg het percentage 30%.

De eerste ervaringen met de earningsstrippingmaatregel hebben geleid tot dit beleidsbesluit. De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering is verantwoordelijk voor de eenheid van beleid en uitvoering bij de toepassing van artikel 15b Wet Vpb 1969. Gevallen waarin een standpuntbepaling precedentwerking zou kunnen hebben, legt de inspecteur voor aan de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering.

In het Besluit gaat de staatssecretaris onder ander een nadere omschrijving van en toelichting op de volgende wettelijke begrippen:

 • Saldo aan renten; rentelasten en rentebaten
 • Wettelijke rente
 • Sfeerovergang
 • Overeenkomst van geldlening of een daarmee vergelijkbare overeenkomst
  • Beoordelingskader van een ‘met een geldlening vergelijkbare overeenkomst’
  • Design, Build, Finance, Maintain and Operate-contract (DBFMO-contract)
  • Renteswapovereenkomsten
  • Securities lending

 

Verder worden in het Besluit de volgende onderwerpen behandeld:

 • De wettelijke uitbreiding van het rentebegrip; kosten en resultaten ter zake van geldleningen
 • De wettelijke uitbreiding van het rentebegrip; rentelast maar geen rentebate
  • Boeterente
  • Garantstellingsvergoeding
 • De bepaling van het saldo aan renten
  • Goed koopmansgebruik
   • Samenhangende waardering
   • IFRS 16
  • De bepaling van de gecorrigeerde winst
   • Geactiveerde rente
    • Bijtellen negatief saldo aan renten
    • Afschrijving geactiveerde eenmalige financieringskosten en rente
   • Afschrijving en afwaardering
    • Afwaardering bedrijfsmiddelen; verkoop met een verlies
   • Verlengstukwinst

Het Besluit treedt op 29 november 2023 in werking.

De volledige tekst van het Besluit Earningsstrippingmaatregel van 24 november 2023 kunt u hier vinden.

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES